Bezpieczna Szkoła

„Bezpieczna Szkoła” –
wprowadzenie procesu wg Piramidy Bezpieczeństwa

 1. Wizja szkoły – zmiana w zapisie wzbogacona o aspekt bezpieczeństwa uczniów
 2. Bezpieczeństwo w Szkole, jako sprawa o najwyższej wadze
 3. Implementacja (wdrożenie)

W dotychczasowych wizjach placówek oświatowych stawia się na jakość i efekty nauczania, osiągnięcia uczniów, czy ich wychowanie. Problem bezpieczeństwa zostaje jednakże zrzucony na dalszy plan. Nasze starania, które kierujemy w stronę osiągnięć i kształcenia uczniów są bardzo ważne, jednakże staną się nieefektywne jeśli nie zapewnimy uczniom bezpieczeństwa, które w szkole powinno stać się dla nas sprawą o najwyższej wadze. Jeden wypadek może pociągnąć za sobą wielorakie konsekwencje prawne w stosunku do Zarządu, Dyrekcji, czy pracownika szkoły.

Obecnie w dziedzinie BHP w placówkach oświatowych obowiązuje nas  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Od 1 sierpnia 2018 rozpoczęły się prace nad nowelizacją powyższego rozporządzenia. Wśród nich znajdą się m.in.:
- obowiązek szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów
- obowiązki nauczyciela podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych
- czynności związanych z wystąpieniem wypadku, w tym zabezpieczenia miejsca, powołania zespołu, prowadzenia rejestru, ewaluacji przyczyn wypadków
- wdrożenie wewnętrznych kryteriów i audytów – „Piramida Bezpieczeństwa”

Na wdrożenie nowych przepisów mamy czas do 1 marca 2019 r. W związku z tym w najbliższym zostaną przygotowane instrukcje i dokumenty związane z BHP w świetle nowego rozporządzenia, a także zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników szkoły.

Od dnia 15 listopada 2018 r. w naszej szkole rozpoczynamy wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu bezpieczeństwa.

Piramida bezpieczeństwa

W świetle piramidy bezpieczeństwa stworzonej przez Heinricha dla każdego 1 ciężkiego wypadku lub śmierci występuje 29 wypadków z niezdolnością do pracy oraz 300 wypadków bez urazów.

Heinrich uważał, że zapobiegając zdarzeniom niebezpiecznym można zapobiec zdarzeniom powodującym urazy.

Najczęstszą przyczyną wypadków jest to, że lekceważymy zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Podnosząc poziom bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO konieczne jest zastosowanie ANALIZY SYTUACJI WYPADKOWEJ, której celem jest niedopuszczenie do powtórzenia się niebezpiecznego zdarzenia. Dlatego należy:

- zgłosić każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe (wpis do zeszytu znajdującego się w sekretariacie);
- wyjaśnić co się zdarzyło;
- dlaczego to się zdarzyło;
- zaproponować środki zaradcze.
Tak zdobytą wiedzę szerzymy wśród naszych Pracowników i Uczniów.

Profilaktyka

Samo wdrożenie przepisów, które wynikają z rozporządzenia będzie nieefektowne jeśli Pracownicy i Uczniowie nie będą do nich przekonani. W tym celu należy wprowadzić działania profilaktyczne, które niejako pozwolą na samodzielne odkrycie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Propozycje działań profilaktycznych:

 • Komisja Bezpieczeństwa – nauczyciele i uczniowie prowadzą dyskusję na temat zdarzeń
  (1 godzina na miesiąc/kwartał)
 • Zespół badający wypadki / zdarzenia potencjalnie wypadkowe – natychmiast po jego zajściu
 • Rejestrowanie zdarzeń – statystyka, trendy i analiza
 • Komunikacja zdarzeń w Szkole – ostatnie zdarzenia
 • Konkurs dla Uczniów promujący bezpieczeństwo – plakat, zgłaszanie miejsc (okoliczności) niebezpiecznych, zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zgłaszanie pomysłów na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa
 • Audytowanie terenu Szkoły wraz z dziećmi
 • Promocja kultury wzajemnej troski o bezpieczeństwo
 • Dzień Bezpieczeństwa – raz w roku

Wnioski

Wdrożenie powyższego systemu pozwoli Uczniom samodzielnie odkryć niebezpieczeństwa, które zagrażają im podczas codziennego funkcjonowania w szkole. Pozwoli im znaleźć rozwiązania zapobiegawcze, które będą mogli wdrażać, a także kształtować postawę człowieka świadomego zagrożeń oraz da możliwość ich eliminacji.