Nobliści 2.0.

16 czerwca 2020 r. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr. 2 i Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Noblistów Polskich w Krakowie podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nobliści 2.0”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Numer projektu: RPMP.10.01.03-12-0386/19

Głównym celem Projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wśród 240 uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 90 uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Noblistów Polskich w Krakowie, niezbędnych do adaptacji na rynku pracy dla świadomego wykorzystania swoich atutów i możliwości, a także zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 24 nauczycieli placówki. Ponadto prowadzenie działań służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, wsparcie indywidualne i grupowe uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

Projekt będzie realizowany od 1.07.2020 do 31.01.2023

Beneficjentami Projektu będzie 240 uczniów (139K i 101M) Prywatnej Szkoły Podst. Nr. 2, 90 uczniów (52K i 38M) Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Noblistów Polskich w Krakowie oraz 24 nauczycieli placówki. W wyniku realizacji projektu uczniowie podniosą kompetencje kluczowe m.in. językowe, matematyczno-przyrodnicze, ICT, społeczne, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: kreatywność, innowacyjność, otwartość, praca w zespole. Zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomocą w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych oraz rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz w zakresie kształtowania właściwych postaw, a także w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i wyrównywania dysproporcji edukacyjnych oraz w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Wartość Projektu: 1 463 215,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 389 915,20 zł

Aktualności

8 września 2020

Zapytanie ofertowe do projektu Nobliści 2.0. – AKTUALIZACJA 8.09.2020

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 oraz chwilowym brakiem możliwości prowadzenia zajęć w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr. 2 oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi […]
27 sierpnia 2020

Rekrutacja do projektu “Nobliści 2.0.”

DROGI UCZNIU! Jeśli chcesz podnieść poziom kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych i jesteś uczniem/uczennicą Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 2 lub Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi […]
Facebook