Klasy 4-6

 

Nauczanie w naszej szkole odbywa się w niewielkich grupach uczniowskich (do 20 osób w klasie), w życzliwej atmosferze, z dbałością o bezpieczeństwo dzieci. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi (m.in. tablice interaktywne), pracownią komputerową, plastyczną, salą taneczną i gimnastyczną. Szkoła objęta jest systemem monitoringu wizyjnego.  

Oferta edukacyjna Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z klasami gimnazjalnymi im. Noblistów Polskich została opracowana zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów”.  Programy poszczególnych przedmiotów znacznie wzbogacamy o treści dodatkowe, rozszerzające. 


Wzbogacona oferta dydaktyczna

- 5 godzin języka angielskiego (tygodniowo) – w tym zajęcia z native speaker
- 2 godziny drugiego języka obcego (tygodniowo) – do wyboru: hiszpańskiego lub niemieckiego
- w ramach zajęć pozalekcyjnych przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i inne instytucje
- przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego
- kółka zainteresowań
- zajęcia uzupełniające - K3
- zajęcia dla uczniów z dysleksją rozwojową

 

Organizujemy

- warsztaty naukowe
- warsztaty edukacyjne w krakowskich uczelniach
- wymiany zagraniczne (Anglia, Niemcy)
- wycieczki
- wyjazdy narciarskie
- udział w projektach edukacyjnych
- imprezy i uroczystości okolicznościowe
- uczestnictwo w akcjach szkolnego wolontariatu

Zapewniamy

- naukę na jedną zmianę
- opiekę pielęgniarki
- opiekę psychologiczną
- bezpłatną opiekę na świetlicy w godz. 7.30 - 17.30
- indywidualną terapię pedagogiczną
- możliwość korzystania z obiadów
- zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców