Procedury Rekrutacji do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Krakowie
na rok szkolny 2021/2022

Postanowienia ogólne
Art. 1

 1. Do szkoły kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty i ocen otrzymanych w pierwszym półroczu klasy ósmej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 2. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 3. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego.

Wymagane dokumenty
Art.2

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022.
 2. Wykaz ocen z klasy programowo niższej lub pierwszego półrocza roku szkolnego poświadczony przez szkołę.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 6. Skrócony odpis aktu urodzenia.
 7. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu).
 8. Karta zdrowia ucznia.
 9. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 10. Cztery aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie.
 11. Podpisana przez rodziców umowa o naukę w szkole.

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 8 lutego 2021 r. do wyczerpania miejsc.

 Warunki przyjęcia do pierwszej klasy
Art. 4

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym półroczu klasy ósmej klasy szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty.
 4. Opłata wpisowego (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu do szkoły).
 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 6. Opłaty dla rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022:
  • Czesne – 14400,00zł (możliwość opłat w ratach - miesięcznie 1200,00zł);
  • Jednorazowe wpisowe – 2000,00zł.

Komisja rekrutacyjna
Art. 5.

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
 3. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie spełnienia przez niego warunków rekrutacji.
 4. Warunkiem utworzenia klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 jest 20 uczniów w klasie.
 5. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

Załączniki:
1. Wniosek o przyjęcie
2. Ankieta kandydata

Kraków, dnia 5 lutego 2021 r.

 

 

Szczegółowe informacje

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Krakowie
ul. Pachońskiego 5m
tel.: +48 600 961 414
+48 515 02 02 02
facebook.com/noblisci
Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 17.00