Zasady rekrutacji

Postanowienia ogólne

 1. Do szkoły kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty i ocen otrzymanych w pierwszym półroczu ósmej klasy szkoły podstawowej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 2. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 3. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/2021 ( do pobrania w siedzibie szkoły).
 2. Wykaz ocen z pierwszego półrocza poświadczony przez szkołę.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 4. Dokument potwierdzający wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Skrócony odpis aktu urodzenia.
 6. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu).
 7. Karta zdrowia ucznia.
 8. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 9. Cztery aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie.
 10. Podpisana przez rodziców umowa o naukę w szkole.

 Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 18 listopada 2019 r. do wyczerpania miejsc.

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy:

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym półroczu klasy ósmej szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Opłata wpisowego (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu do szkoły).
 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Opłaty

Opłaty dla rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Czesne – 13 200 złotych rocznie (możliwość płatności w ratach zgodnie z regulaminem opłat)
 2. Jednorazowe wpisowe – 1200 zł
 

 

Szczegółowe informacje

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Krakowie
ul. Kluczborska 3
tel.: +48 600 961 414
+48 515 02 02 02
facebook.com/noblisci
Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 17.30
Facebook