Ostatnie wolne miejsca do klas pierwszych 
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Zasady rekrutacji

Postanowienia ogólne

 1. Do szkoły kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym i ocen otrzymanych w pierwszym półroczu klasy trzeciej gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 2. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 3. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2018/2019, 
 2. Wykaz ocen z pierwszego półrocza poświadczony przez szkołę
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego)
 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. Skrócony odpis aktu urodzenia
 6. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 7. Karta zdrowia ucznia
 8. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy)
 9. 4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 10. Podpisana przez rodziców umowa o naukę w szkole

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 19 listopada 2018 r. do wyczerpania miejsc.

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy:

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym półroczu klasy trzeciej gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego
 4. Opłata wpisowego (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu do szkoły).
 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Opłaty

 1. Opłaty dla rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020:
  1. Czesne – 1000 złotych miesięcznie
  2. Jednorazowe wpisowe – 1000 zł (dla absolwentów gimnazjów)
  3. Jednorazowe wpisowe – 1200 zł(dla absolwentów szkół podstawowych)
 

 

Szczegółowe informacje

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Krakowie
ul. Kluczborska 3
tel.: +48 600 961 414
+48 515 02 02 02
facebook.com/noblisci
Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 17.00
Facebook